KÖZZÉTÉTELI LISTA

 

 

Készült a Nemzeti Köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23.§. (1), (3), (4) szakaszai alapján.

Gimnázium

 1. Felvételi lehetőségek
  A Békéscsabai Tankerületi Központ által jóváhagyott  a 2023/2024. tanévben induló kilencedikes osztályainkat  és a felvétel részletes szabályait a felvételi tájékoztatónk tartalmazza.
 2. A beiratkozás ideje a naptári tervben, az engedélyezett osztályok a felvételi tájékoztatónkban olvashatók.
 3. Térítési díjakról: Az intézmény tandíjat nem szed, egyéb díjfizetési kötelezettséget nem írnak elő szabályzataink. Tanulóinknak lehetőségük van a menzai szolgáltatások igénybevételére, erről tájékozódni a Békéscsabai Gyermekélelmezési Intézmény honlapján lehet. A térítési díjak befizetésére átutalással és iskolánkban készpénzben is van lehetőség. A menzafizetés tervezett időpontjai itt olvashatók.
 4. Vizsgálatok, ellenőrzések
 5. Az intézmény nyitva tartásának rendjét, a tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontját a naptári terv tartalmazza.
 6. Pedagógiai ellenőrzések megállapításai
 7. Az intézmény alapdokumentumai: SZMSZHázirendPedagógiai ProgramSzakmai alapdokumentum
 8. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, fogadó órák
 9. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre és iskolai végzettsége, szakképzettsége
 10. Az országos mérés-értékelés eredményei, évenként feltüntetve
 11. Az intézmény lemorzsolódási -, évismétlési mutatói, be - és kiiratkozók száma
 12. Az érettségi vizsgák átlageredményei, évenként feltüntetve (Részletes eredmények 2020átlag eredmények 2005-tőlrészletes eredmények 2005-től)
 13. Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége:
  Iskolánkban a szakkörök korlátozott számban működhetnek, mert a köznevelési törvény által az iskola számára biztosított óra nagy részében – a nevelőtestület döntése alapján – tanítási órákat tartunk. A meghirdetett szakkörökre jelentkezni, a tanítási év első hetében van lehetőség. A mindennapos testnevelést heti 3 testnevelés órán és az ezt kiegészítő napi 2 tömegsport foglalkozáson biztosítjuk.
 14. Hétvégi házi feladat szabályai
 15. Iskolai dolgozatok szabályai
 16. Osztályozó vizsgák
  Az osztályozó vizsgák tervezett ideje a naptári tervben található.
  Az osztályozó vizsgák tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit, valamint  a továbbhaladás feltételeire vonatkozó tantárgyankénti szabályokat a Pedagógiai Program Helyi tanterve tartalmazza.
 17. Iskolai osztályok száma, illetve az egyes osztályokban tanulók létszáma
 18. Iskolai osztályok elhelyezése
 19. Külön megbízással ellátott feladatok

Kollégium

 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége
 2. Szabadidős foglalkozások köre
 3. Az externátusi ellátás
  Kollégiumunkban ilyen ellátás nincs.
 4. Kollégiumi tanév helyi rendje
 5. Kollégiumi csoportok száma, illetve az egyes csoportokban a tanulói létszám

bázis szögletes 2023 2026    öko szögletes 2023     erasmus+  út a tudományhozlanguange cert